Vedtekter for Godvik barnehage

Det er viktig at dere leser vedtektene før dere takker ja til plass hos oss :)

 

VEDTEKTER FOR

GODVIK BARNEHAGE

NYE FRA 1.januar 2021

 

1.     Formål

Barnehagen skal drive i nær forståelse og samarbeid med hjemmet. Vi skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med det norske samfunn og dets grunnverdier, og stimulere barna til å utvikle sine evner og anlegg.

Barnehagen er en heldags barnehage, og åpen for barn mellom 0 og 6år.

 

2.     Forvaltning

Barnehagen eies og drives av Godvik barnehage AS, eiers ansvar og oppgaver er ivaretatt av dets styre.  Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og øvrige fastsatte forskrifter og retningslinjer. Barnehagens årsplan kommer i tillegg.

Eier har myndighet til:

·       Vedtektsendringer

·       Oppsigelse av barnehageplass

·       Budsjett/økonomi

·       Ansettelse av personal

·       Åpningstider og ferieavvikling

 

3.     Foreldreråd og Samarbeidsutvalget (SAU)

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Dette rådet skal velge representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget. SAU er instansen som skal legge frem foreldrenes forhold i barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal ha 1 representant for eier, 2 representanter for foreldrene og 2 representanter for personalet. 

Eier står for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagestyrer som til en hver tid samarbeider med SAU.

 

4.     Taushetsplikt

Enhver som gjennom sitt arbeid med barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barn/hjem har taushetsplikt.

 

5.     Åpningstid

Barnehagen er åpen hverdager mellom klokken 07.00 og 17.00.  Den er stengt mellom jul og nyttår (romjulen) og mandag til onsdag før påske. I tillegg er barnehagen stengt de 3 siste ukene i juli (fellesferien uke 28, 29 og 30).  Det er i tillegg 5 planleggingsdager pr.år.

 

6.     Leke-og oppholdsareal (LOA)

Leke-og oppholdsareal i barnehagen er totalt 136 m2 for barn mellom 2 – 6år og 212m2 for barn mellom 0 – 6år. Det er vedtatt at per barn under 3år er LOA 5.3m2 og for barn over 3 år 4.0m2. På Gul avdeling er det plass til 18-20 barn over 3år og LOA er 4.0m2.

 

7. Opptak

Opptakskrets 1:  Ansattes barn og medlemmer av NKS i Vestland fylke.

Opptakskrets 2:  Søsken av barn som allerede har plass i Godvik Barnehage

Opptakskrets 3:  Dersom barnehageplassene ikke blir fylt opp av ansatte og medlemmers barn, vil barn i Bergen kommunes opptakskrets tilbys barnehageplass. 

    Gjeldende opptakskriterier for tildeling av barnehageplass i kommunen (punkt.3):

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager. Krav til dokumentasjon.    
  2. Barn som er omfattet av §4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barnevernstjenester. Krav til dokumentasjon.
  3. Barn med foresatte som er sterkt synshemmet eller blind. Krav til dokumentasjon.
  4. Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning. Krav til dokumentasjon.
  5. Minoritetsspråklige barn der begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende). Det samme gjelder for barn med lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av helsetjenesten). Prioriteten er kun gjeldende én gang, og det er ved hovedopptaket. Krav til dokumentasjon.
  6. Det blir prioritert bydelsvis når barn blir tildelt barnehageplass.
  7. Nummerert søkerliste etter fødselsdato. Det eldste barnet blir først tildelt plass. 

    Styrer foretar opptaket i samarbeid med eier.

 

8. Opptaksperiode

Hovedopptak er i august, ellers hele året. Når barnet har fått plass kan den beholdes frem til barnehagens ferie starter i juli (uke 28), det året barnet begynner på skolen.

 

9. Oppsigelse

Gjensidig oppsigelse er to måned fra den 1. i den aktuelle måneden. Skriftlig oppsigelse må derfor leveres barnehagen før den 1. Dersom plassen sies opp 31. mars eller senere må det betales for barnehageplassen frem til sommerferien.  Ved en eventuell nedleggelse av barnehagen er oppsigelsesfristen minimum tre måneders varsel.

10. Foreldrebetaling

Barnehagen følger den maxspris som er fastsatt av stortinget og har 11 betalingsmåneder i året. Innbetalingen skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Ved mislighold utover en måned av betalingsfristen for plassen, kan barnehagen si opp plassen med 14 dagers varsel.  Ubetalte krav sendes til inkasso.

Hel plass max pris:               Fra 1.januar 2021 = kr 3.230,- pr mnd     

Søskenmoderasjon:      Barn 2 => trekkes 969,- av max pris, Barn 3 => trekkes 1.615,- av max pris

 

Matpenger:   kr. 350 pr mnd. prisen inkl. frukt, yoghurt, varm mat, smørefrokost og -lunsj m.m. (det er                                                 ikke prosentavregning på matpenger!)        

Ved forsein henting på ettermiddagstid, utover 10min etter 17.00, vil foreldrene måtte betale kr 75,- per gang. Gjentatt misligholdelse av åpningstiden kan også føre til oppsigelse av barnehageplassen.

 

11.Helseattest og medisinering

Barnehage loven sier at alle foresatte må levere utfylt helseattest til barnehagen før oppstart, denne må ikke være eldre en 6 måneder. Dersom barnet skal medisineres i barnehagen, må de foresatte skrive medisinerings skjema levert av barnehagen, hvor de gjør en avtale med personalet at de er villig til å gjøre dette.

 

12.Sykdom/fravær

Syke og smitteføre barn må holdes hjemme, etter helserådets bestemmelser.  Dersom barnet kommer til barnehagen skal det være ute når resten av barna er ute.  Barnehagen har ikke kapasitet til å holde syke barn inne mens de friske er ute.  Det er meldeplikt for fravær av barn, dette for å kunne holde overblikk over sykdomsutbrudd.

 

13. Dugnad

Når barnet har plass i barnehagen er de foresatte forpliktet til å delta i noe av barnehagens dugnadsarbeid, se nedenfor. Dette gjelder også den dugnadstjenesten som administreres av Samarbeidsutvalget/styrer.  Hvis dugnadsplikten misligholdes er det grunn til oppsigelse.

Informasjon om barnehagens dugnad:

·     Delta i komiteer som julemarked og sommerfest

·   Foreldrene forplikter seg til å ha minimum 5 timers dugnadsarbeid pr barnehageår. Dette kan utføres på dugnader som blir arrangert av samarbeidsutvalget/styrer/eier, eller etter særavtale med styrer. Barnehagen har egen føring over ting de vil ha utført.

·  Knytting/salg av fastelavnsris i februar, er en dugnad vi noen ganger gjør for å hjelpe Godvik sanitetsforening. 

 

14. Internkontroll

Denne følges i henhold til foreskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole.

Vi vektlegger:

·       Inneklima

·       Renhold

·       Ulykkesforebygging

Henviser for øvrig til barnehagens HMS system

 

 

Godvik 01.01.21