/>

Vedtekter for Godvik barnehage

Det er viktig at dere leser vedtektene før dere takker ja til plass hos oss :)

 

VEDTEKTER FOR

GODVIK BARNEHAGE 

NYE FRA JANUAR 2022

1.     Formål

Vedtektene er utarbeidet av styret i Godvik barnehage AS. Formålet er å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for foresattes forhold til barnehagen.

LOV OM BARNEHAGER § 1.

Formål:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnehagen er en heldags barnehage, og åpen for barn mellom 0 til 6år.

 

2.     Forvaltning

Barnehagen eies og drives av Godvik barnehage AS, eiers ansvar og oppgaver er ivaretatt av dets styre.  Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og øvrige fastsatte forskrifter og retningslinjer. Barnehagens årsplan kommer i tillegg.

Eier har myndighet til:

  •  Vedtektsendringer
  • Oppsigelse av barnehageplass
  • Budsjett/økonomi
  • Ansettelse av personal
  • Åpningstider og ferieavvikling

 

3.     Foreldreråd og Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Dette rådet skal velge representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget. SU er instansen som skal legge frem foreldrenes forhold i barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal ha 1 representant for eier, 2 representanter for foreldrene og 2 representanter for personalet. 

Eier står for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagestyrer som til enhver tid samarbeider med SU

 

4.     Taushetsplikt

Enhver som gjennom sitt arbeid med barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barn/hjem har taushetsplikt.

 

5.     Åpningstid

Barnehagen er åpen hverdager mellom klokken 07.00 og 17.00. 

Den er stengt mellom jul og nyttår (romjulen) og mandag til onsdag før påske. I tillegg er barnehagen stengt de 3 siste ukene i juli (fellesferien uke 28, 29 og 30), samt 5 planleggingsdager per år.

 

6.     Leke-og oppholdsareal (LOA)

Leke-og oppholdsareal i barnehagen er totalt 136 m2 for barn mellom 2 – 6 år og 212m2 for barn mellom 0 – 6 år. Det er vedtatt at per barn under 3år er LOA 5.3m2 og for barn over 3 år 4.0m2. På Gul avdeling er det plass til 18-20 barn over 3år og LOA er 4.0m2.

 

7. Opptaksperiode

Styrer foretar opptaket i samarbeid med eier. Opptakskretsen er i all hovedsak Bergen kommune. Barnehagen følger samordnet opptak i Bergen kommune, samt suppleringsopptak ved ledige plasser utenom hovedopptaket. Ventelisten for opptak deles inn i barn over og under 3 år. Hovedopptaket foretas fra mars med oppstart fra august, ellers har vi suppleringsopptak ved ledige plasser resten av året. Når barnet har fått plass hos oss, kan denne beholdes frem til barnehagens ferie starter i juli (uke 28), det året barnet begynner på skolen.

Søknad om barnehageplass fylles ut på Bergen kommune sine nettsider og sendes elektronisk via Vigilo. Alle endringer og svar skjer elektronisk.

 

8. Opptak

Barnehagen følger egne opptakskriterier og har noen like opptakskriterier:

1. Lovpålagte:

a) Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 18 i Lov om barnehager. Dokumentasjonskrav: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller sosial/medisinsk institusjoner. Barnehagens fysiske miljø må være egnet til å ta imot barnet.

b) Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. Dokumentasjonskrav: vedtak fra Barnevernstjenesten.

2. Barn av ansatte.

3. Søsken av barn som har aktiv plass i barnehagen og medlemmer av NKS i Vestland fylke.

4. Barn som har Godvik barnehage som 1. prioritet.

5. Minoritetsspråklige barn, der a) begge foresatte er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) og/eller b) barnet har lite eller ingen norskkunnskaper. Kartlagt og dokumentert av Helsestasjonen.

6. Bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass. Barn med bostedsadresse i samme bydel prioriteres for plass fremfor barn med bostedsadresse i en annen bydel. For barn med søskenprioritet i barnehagen, faller dette bort.

7. Nummerert venteliste med fødselsdato som ansiennitetsdato.

 

Opptakskriteriene 1.a,b og 5 krever at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om prioritet, jmf pkt 1og5 foretas av barnehagemyndigheten.

 

9. Oppsigelse

Gjensidig oppsigelse er to måneder fra den 1. i den aktuelle måneden. Skriftlig oppsigelse må leveres barnehagen eller gjøres elektronisk på Bergen kommune sine sider Vigilo, dette må skje før den 1. i måneden. Dersom plassen sies opp 31. mars eller senere må det betales for barnehageplassen frem til sommerferien.  Ved en eventuell nedleggelse av barnehagen er oppsigelsesfristen minimum tre måneders varsel.

Eier kan si opp avtalen ved vesentlig manglende betaling eller annen misligholdelse av avtaler. Det er en forutsetning at partene har prøvd å finne minnelige løsninger først.


10. Foreldrebetaling

Eier fastsetter betalingssatsene og følger Stortingets vedtak om makspris i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Innbetalingen skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned, og juli er betalingsfri måned. Ubetalte månedsfaktura/krav sendes til inkasso etter purring.

Heldagsplass i barnehagen er 45 timer i uken.

Hel plass makspris:           Fra 1.januar 2021 = kr 3.350,- pr mnd     

Søskenmoderasjon:           Barn 2 => trekkes 30% av makspris

                                                      Barn 3 => trekkes 50% av makspris 

Matpenger vedtatt på foreldremøte 2012:   kr. 350 pr mnd. prisen inkl. frukt, yoghurt, varm mat, smørefrokost og -lunsj m.m. (det er ikke prosentavregning på matpenger!)        

Ved for sent hentet barn etter kl.17.00 blir det lagt til et gebyr på kr. 500,- på foreldrebetalingen, andre gangen dette skjer i samme måned. Blir barnet for sent hentet flere ganger i samme måned, blir gebyret lagt til hver gang.

 

11.Helseattest og medisinering

Barnehageloven sier at alle foresatte må levere utfylt helseattest til barnehagen før oppstart, denne må ikke være eldre en 6 måneder. Dersom barnet skal medisineres i barnehagen, må foresatte skrive medisineringsskjema utlevert av barnehagen, hvor det gjøres en avtale med personalet om de er villig til å gjøre dette.

 

12.Sykdom/fravær

Syke og smitteføre barn må holdes hjemme, etter helserådets bestemmelser.  Dersom barnet kommer til barnehagen skal det være ute når resten av barna er ute.  Barnehagen har ikke kapasitet til å holde syke barn inne mens de friske er ute.  Det er meldeplikt for fravær av barn, dette for å kunne holde overblikk over sykdomsutbrudd.

 

13. Dugnad

Når barnet har plass i barnehagen er de foresatte forpliktet til å delta i noe av barnehagens dugnadsarbeid, se nedenfor. Dette gjelder også den dugnadstjenesten som administreres av Samarbeidsutvalget/styrer.  Hvis dugnadsplikten misligholdes, er det grunn til oppsigelse.

Informasjon om barnehagens dugnad:

·    Delta i komiteer som julemarked og sommerfest

·    Foreldrene forplikter seg til å ha minimum 5 timers dugnadsarbeid pr barnehageår. Dette kan utføres på dugnader som blir arrangert av samarbeidsutvalget/styrer/eier, eller etter særavtale med styrer. Barnehagen har egen føring over ting de vil ha utført.

·    Knytting/salg av fastelavnsris i februar, er en dugnad vi noen ganger gjør for å hjelpe Godvik sanitetsforening. 

 

14. Internkontroll

Vi bruker Private barnehagers Landsforbund som rådgivere og er medlem av PBL bedriftshelsetjeneste. Barnehagen har internkontroll-system for å sikre at kravene i Barnehageloven med forskrifter følges è PBL Mentor

Vi vektlegger:

  • Inneklima og barnas psykososiale miljø
  • Renhold og miljø
  • Risikovurdering og ulykkesforebygging

 

 

Godvik 01.01.22