Vedtekter for Godvik barnehage

Det er viktig at dere leser vedtektene før dere takker ja til plass hos oss :)

 

VEDTEKTER FOR

GODVIK BARNEHAGE 

NYE FRA JANUAR 2021

1.     Formål

Vedtektene er utarbeidet av styret i Godvik barnehage AS. Formålet er å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for foresattes forhold til barnehagen.

LOV OM BARNEHAGER § 1.

Formål:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen er en heldags barnehage, og åpen for barn mellom 0 til 6år.

 

2.     Forvaltning

Barnehagen eies og drives av Godvik barnehage AS, eiers ansvar og oppgaver er ivaretatt av dets styre.  Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager og øvrige fastsatte forskrifter og retningslinjer. Barnehagens årsplan kommer i tillegg.

Eier har myndighet til:

  • Vedtektsendringer
  • Oppsigelse av barnehageplass
  • Budsjett/økonomi
  • Ansettelse av personal
  • Åpningstider og ferieavvikling

 

3.     Foreldreråd og Samarbeidsutvalget (SU)

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Dette rådet skal velge representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget. SU er instansen som skal legge frem foreldrenes forhold i barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal ha 1 representant for eier, 2 representanter for foreldrene og 2 representanter for personalet. 

Eier står for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagestyrer som til enhver tid samarbeider med SU. 

 

4.     Taushetsplikt

Enhver som gjennom sitt arbeid med barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barn/hjem har taushetsplikt.

 

5.     Åpningstid

Barnehagen er åpen hverdager mellom klokken 07.00 og 17.00. 

Den er stengt mellom jul og nyttår (romjulen) og mandag til onsdag før påske. I tillegg er barnehagen stengt de 3 siste ukene i juli (fellesferien uke 28, 29 og 30), samt 5 planleggingsdager per år.

 

6.     Leke-og oppholdsareal (LOA)

Leke-og oppholdsareal i barnehagen er totalt 136 m2 for barn mellom 2 – 6 år og 212m2 for barn mellom 0 – 6 år. Det er vedtatt at per barn under 3år er LOA 5.3m2 og for barn over 3 år 4.0m2. På Gul avdeling er det plass til 18-20 barn over 3år og LOA er 4.0m2.

 

7. Opptak

Opptakskrets 1:  Ansattes barn og søsken av barn som allerede har plass i Godvik Barnehage AS.

Opptakskrets 2:  Medlemmer av NKS i Vestland fylke

Opptakskrets 3:  Barn som har Godvik Barnehage AS som 1.prioritet.

Opptakskrets 4:  Dersom barnehageplassene ikke fylles opp av opptakskrets 1 til 3,

                         vil barn i Bergen kommunes opptakskrets tilbys barnehageplass. 

1. Lovpålagte:

a) Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager. Dokumentasjonskrav: skriftlig attest fra lege, psykolog, PPT eller sosial/medisinsk institusjoner.

b) Barnehagens fysiske miljø må være egnet til å ta imot barnet. Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. Dokumentasjonskrav: vedtak fra Barnevernstjenesten.

2. Minoritetsspråklige barn, der

a) Begge foresatte er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) og/eller

b) Barnet har lite eller ingen norskkunnskaper. Kartlagt og dokumentert av Helsestasjonen. 

3. Bydels-vis prioritering ved tildeling av barnehageplass. Barn med bostedsadresse i samme bydel prioriteres for plass fremfor barn med bostedsadresse i en annen bydel. For barn med søskenprioritet i barnehagen, faller dette bort.

 

Nummerert venteliste med fødselsdato som ansiennitetsdato. Barnegruppens alderssammensetning kan få betydning for opptaket og hvilken aldersgruppe som får tilbud om barnehageplass. Ønsket oppstarts dato vektlegges hvis mulig. Ventelisten deles i to; barn under 3 år og barn over 3 år.

Opptakskriteriene 1.a,b,og 2.a,b, krever at tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges. Behandling av søknad om prioritet, jmf pkt 1 og 2, foretas av barnehagemyndigheten.

Styrer foretar opptaket i samarbeid med eier.

 

8. Opptaksperiode

Hovedopptak er i august, ellers hele året. Når barnet har fått plass kan den beholdes frem til barnehagens ferie starter i juli (uke 28), det året barnet begynner på skolen.

 

9. Oppsigelse

Gjensidig oppsigelse er to måneder fra den 1. i den aktuelle måneden. Skriftlig oppsigelse må derfor leveres barnehagen før den 1. Dersom plassen sies opp 31. mars eller senere må det betales for barnehageplassen frem til sommerferien.  Ved en eventuell nedleggelse av barnehagen er oppsigelsesfristen minimum tre måneders varsel.

 

10. Foreldrebetaling

Barnehagen følger den makspris som er fastsatt av stortinget og har 11 betalingsmåneder i året. Innbetalingen skal skje forskuddsvis den 1. i hver måned. Ved mislighold utover en måned av betalingsfristen for plassen, kan barnehagen si opp plassen med 14 dagers varsel.  Ubetalte krav sendes til inkasso.

Hel plass makspris:              Fra 1.januar 2021 = kr 3.230,- pr mnd     

Søskenmoderasjon:             Barn 2 => trekkes 969,- av makspris

                                              Barn 3 => trekkes 1.615,- av makspris

 

Matpenger:   kr. 350 pr mnd. prisen inkl. frukt, yoghurt, varm mat, smørefrokost og -lunsj m.m. (det er ikke prosentavregning på matpenger!)        

Ved forsen henting på ettermiddagstid, utover 10min etter 17.00, vil foreldrene måtte betale kr 75,- per gang. Gjentatt misligholdelse av åpningstiden kan også føre til oppsigelse av barnehageplassen.

 

11.Helseattest og medisinering

Barnehageloven sier at alle foresatte må levere utfylt helseattest til barnehagen før oppstart, denne må ikke være eldre en 6 måneder. Dersom barnet skal medisineres i barnehagen, må de foresatte skrive medisineringsskjema levert av barnehagen, hvor de gjør en avtale med personalet at de er villig til å gjøre dette.

 

12.Sykdom/fravær

Syke og smitteføre barn må holdes hjemme, etter helserådets bestemmelser.  Dersom barnet kommer til barnehagen skal det være ute når resten av barna er ute.  Barnehagen har ikke kapasitet til å holde syke barn inne mens de friske er ute.  Det er meldeplikt for fravær av barn, dette for å kunne holde overblikk over sykdomsutbrudd.

 

13. Dugnad

Når barnet har plass i barnehagen er de foresatte forpliktet til å delta i noe av barnehagens dugnadsarbeid, se nedenfor. Dette gjelder også den dugnadstjenesten som administreres av Samarbeidsutvalget/styrer.  Hvis dugnadsplikten misligholdes, er det grunn til oppsigelse.

Informasjon om barnehagens dugnad:

  • Delta i komiteer som julemarked og sommerfest
  • Foreldrene forplikter seg til å ha minimum 5 timers dugnadsarbeid pr barnehageår. Dette kan utføres på dugnader som blir arrangert av samarbeidsutvalget/styrer/eier, eller etter særavtale med styrer. Barnehagen har egen føring over ting de vil ha utført.
  • Knytting/salg av fastelavnsris i februar, er en dugnad vi noen ganger gjør for å hjelpe Godvik sanitetsforening. 

 

14. Internkontroll

Denne følges i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. Barnehagen bruker Private Barnehager Landsforbund (PBL) som rådgiver og er medlem av PBL bedriftshelsetjeneste og PBL Mentor (HMS). 

Vi vektlegger:

·       Inneklima

·       Renhold

·       Ulykkesforebygging

Henviser for-øvrig til barnehagens HMS system

 

 

Godvik JANUAR 2021