FAU's VEDTEKTER

Vedtekter for FAU i Godvik Barnehage

§ 1- Foreldrerådet

Alle foreldre/foresatte som har barn i Godvik barnehage, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og barnehagen, samt legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos barna og skape kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Alle i foreldrerådet kan melde saker til FAU, og har tale og stemmerett om FAU-organet og valg på foreldremøtet i september.

§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg velges av foreldre/foresatte på foreldremøtet i september, og blir dets underlagte og utøvende organ. FAU er bindeleddet mellom foreldrerådet og barnehagen. FAU skal sikre medvirkning for foreldre/foresatte, og ha medansvar for at læringsmiljøet til barna er trygt og godt. FAU-medlemmer har møteplikt på oppsatte FAU- møter. Vararepresentanter møter dersom hovedrepresentanten blir forhindret fra å møte.

§ 3 - Valg og konstituering

Foreldre/foresatte som ønsker å være med i FAU oppfordres til å melde sitt kandidatur på e-post til FAU en uke før foreldremøtet om høsten. Det er også mulig å melde sitt kandidatur på foreldremøtet. Det er ønskelig at FAU består av en forelder/foresatte fra hver base. Dersom det melder seg flere kandidater fra hver base blir det utført valg på basen. Dersom det ikke er kandidater fra en av basene, vil en FAU-representant få ansvar for denne basen. Representanter som er innstilt til verv i FAU presenteres på foreldremøtet. FAU skal inneholde fem medlemmer. Medlemmene velges for ett år. Representantene kan stille til gjenvalg. Leder velges for to år, og kan stille til gjenvalg. Det velges også to varamedlemmer. Representanter velges ved flertall på basene. Valget skal foregå skriftlig og anonymt. FAU konstituerer seg på det første møtet. Det velges leder, kasserer, sekretær og styremedlemmer. FAU er vedtaksdyktig når leder og tre medlemmer er til stede. Står stemmene likt, har leder dobbeltstemme. En forelder/foresatte som er ansatt i barnehagen kan ikke være leder.

§ 4 - Komiteer

FAU har ansvar for at faste oppgaver i barnehageåret blir fordelt på de ulike basene i barnehagen. FAU initierer til det første møtet i arbeidsgruppen, men det er foreldregruppen på de ulike basene som har ansvar for arrangementet. Det opprettes komité til følgende arrangement: Juleverksted som arrangeres første helgen i desember og sommerfest som arrangeres i juni.

§ 5 – Møter

FAU har møte to ganger i halvåret eller når minst tre medlemmer krever det. Møtene blir avholdt i august, i forkant av foreldremøtet og oktober om høsten, og i januar og april om våren. Anonymiserte referat fra FAU-møter synliggjøres for alle foreldre/foresatte og barnehagens ledelse.

§ 6 – Ledelsens deltakelse

Ledelsen kan inviteres til møte i FAU. Det kan legges inn faste tidspunkt eller deler av møtet der ledelsen er med, til gjensidig informasjon og drøfting. I enkeltsaker kan FAU be om at en representant fra barnehagen redegjør for, eller innleder.

§ 7 – FAU leder

FAU leder har rett til å be om møte med ledelsen, dersom hun/han trenger å ta opp bestemte forespørsler, eller trenger råd i saker som gjelder FAU og foreldrerådet. FAU- leder kan også kontakte ledelsen for å få skriftlig tilbakemelding angående saker som gjelder foreldre/foresatte i barnehagen direkte. Det er viktig å sikre anonymitet i slike tilfeller. Leder er ansvarlig for å kalle inn til FAU-møter, og har ansvar for at det blir hengt opp innkalling og referat på basene i barnehagen. FAU-leder disponerer FAU sin e-post, og svarer på henvendelser.

§ 8 - Økonomi

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer barnehagens barn direkte til gode. FAU sine inntektsgivende aktiviteter, som for tiden omfatter juleverksted og sommerfest, skal gå inn i FAU sitt regnskap. Bare kasserer og leder har rett til innsyn, i tillegg til styrer som har hovedansvar for kontoen. En del av midlene som har kommet inn er øremerket førskolebarnas tur. De får totalt kr 5000,- til dette. Øvrige baser kan årlig søke midler hos FAU til aktiviteter for barna.

§ 9 - Taushetsplikt

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjelder for FAU-representanter og medlemmer av barnehagens rådsorgan (barnehageloven). Alle med verv i FAU, skal signere skjema om taushetsplikt på sitt første møte.

§ 10 - Endringer av vedtektene

Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer må sendes skriftlig til FAU. Endring av vedtekter krever 2/3 flertall.